معيار التغليف

Panel Type Roof Panel
Polyurethane(PUR)/Polisocyanurate(PIR) Rockwool
Insulation Thickness Domestic
Tranportation(6
Package/Vehicle)
Container (4
Package/Container)
Closed Vehicle (4
Package/Vehicle)
Abropc Open Vehicle (4
Package/Vehicle)
Domestic
Tranportation(6
Package/Vehicle)
Container (4
Package/Container)
Closed Vehicle (6
Package/Vehicle)
Abropc Open Vehicle (6
Package/Vehicle)
(2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 11.90 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 11.90 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt)
40 14 ad/pk 18 ad/pk 20 ad/pk 22 ad/pk x x x x
50 12 ad/pk 16 ad/pk 16 ad/pk 18 ad/pk 10 ad/pk 16 ad/pk 10 ad/pk 10 ad/pk
60 10 ad/pk 14 ad/pk 14 ad/pk 16 ad/pk 10 ad/pk 14 ad/pk 10 ad/pk 10 ad/pk
80 8 ad/pk 10 ad/pk 10 ad/pk 12 ad/pk 6 ad/pk 10 ad/pk 6 ad/pk 6 ad/pk
100 6 ad/pk 8 ad/pk 8 ad/pk 10 ad/pk 6 ad/pk 8 ad/pk 6 ad/pk 6 ad/pk
120 6 ad/pk 8 ad/pk 8 ad/pk 8 ad/pk 4 ad/pk 8 ad/pk 4 ad/pk 4 ad/pk
150 4 ad/pk 6 ad/pk 6 ad/pk 6 ad/pk 4 ad/pk 6 ad/pk 4 ad/pk 4 ad/pk
180 4 ad/pk (6adx2pk)+(4adx2pk) (6adx2pk)+(4adx2pk) 6 ad/pk x x x x
200 (4adx4pk)+(2 adx2pk) (6adx2pk)+(4adx2pk) (6adx2pk)+(4adx2pk) (6adx2pk)+(4adx2pk) x x x x
Panel Type Wall Panel
Polyurethane(PUR)/Polisocyanurate(PIR) Rockwool
Insulation Thickness Domestic
Tranportation(6
Package/Vehicle)
Container (4
Package/Container)
Closed Vehicle (4
Package/Vehicle)
Abropc Open Vehicle (4
Package/Vehicle)
Domestic
Tranportation(6
Package/Vehicle)
Container (4
Package/Container)
Closed Vehicle (6
Package/Vehicle)
Abropc Open Vehicle (6
Package/Vehicle)
(2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 11.90 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 11.90 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt)
40 20 ad/pk 27 ad/pk 27 ad/pk 30-31 ad/pk x x x x
50 16 ad/pk 22 ad/pk 22 ad/pk 25 ad/pk 10 ad/pk 22 ad/pk 10 ad/pk 10 ad/pk
60 13 ad/pk 18 ad/pk 18 ad/pk 20 ad/pk 10 ad/pk 18 ad/pk 10 ad/pk 10 ad/pk
80 10 ad/pk 13 ad/pk 13 ad/pk 15 ad/pk 7 ad/pk 13 ad/pk 7 ad/pk 7 ad/pk
100 8 ad/pk 11 ad/pk 11 ad/pk 12 ad/pk 6 ad/pk 11 ad/pk 6 ad/pk 6 ad/pk
120 6 ad/pk 9 ad/pk 9 ad/pk 10 ad/pk 5 ad/pk 9 ad/pk 5 ad/pk 5 ad/pk
150 5 ad/pk 7 ad/pk 7 ad/pk 8 ad/pk 4 ad/pk 7 ad/pk 4 ad/pk 4 ad/pk
180 4 ad/pk 6 ad/pk 6 ad/pk 7 ad/pk x x x x
200 4 ad/pk 5 ad/pk 5 ad/pk 6 ad/pk x x x x
Panel Type Cold Room Panels
Polyurethane(PUR)/Polisocyanurate(PIR)
Insulation Thickness Domestic Tranportation(6 Package/Vehicle) Container (4 Package/Container) Closed Vehicle (4 Package/Vehicle) Abropc Open Vehicle (6 Package/Vehicle)
(2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 11.90 mt) (2.30mt - 13.50 mt) (2.30mt - 13.50 mt)
80 10 (pc/package) 13 (pc/package) 13 (pc/package) 12 (pc/package)
100 8 (pc/package) 10 (pc/package) 10 (pc/package) 8 (pc/package)
120 6 (pc/package) 8 (pc/package) 8 (pc/package) 6 (pc/package)
150 5 (pc/package) 7 (pc/package) 7 (pc/package) 4 (pc/package)
180 4 (pc/package) 6 (pc/package) 6 (pc/package) 4 (pc/package)
200 4 (pc/package) 5 (pc/package) 5 (pc/package) 3 (pc/package)